انجمن علمی مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی ایران و جهان

درخواست حذف این مطلب


انجمن علمی مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی ایران و جهان

انجمن-علمی-مدیریت-اطلاعات-بهداشتی-و-درمانی-ایران-و-جهانانجمن علمی مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی ایران و جهان در دنیای پیشرفته امروز که عصر ارتباطات و اطلاعات نام گرفته است. اطلاع رسانی از جایگاه رفیع و ارزشمندی برخودار است و با توجه به این مهم که اطلاع رسانی می بایست دقیق، صحیح و مطابق با آ ین پیشرفتهای فن آوری و با تکیه بر ابزار و امکانات ارتباطی م
قیمت:3,500 تومان فایل

 مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی ایران و جهان
انجمن علمی مدیریت ا"/>